Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

th  en

วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ปราสาทหินพันยอดถล่ม

 

จากข่าวปราสาทหินพันยอดถล่ม ทำให้มีการสั่งปิด หมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ทันที แน่นอนว่าปรากฏการณ์เช่นนี้หากเรารู้วิธีการป้องกัน ก็จะสามารถเฝ้าติดตามการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ วันนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดย รศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

================================

ข่าวโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์