Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

th  en

การขอรับการสนับสนุนสำหรับผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (แบบออนไลน์)

ระบบการขอรับการสนับสนุนสำหรับผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1/ISI (แบบออนไลน์)

   

titleQ1ISIPortrait9 7 63

           

                   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร ทำให้รูปแบบการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเปลี่ยนไป  จึงได้รวมประกาศเดิมที่ได้รับเป็นเงินรางวัลจากภาควิชา และ การได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนสำหรับผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐาน ISI ในระดับ Q1 เข้าด้วยกัน โดยมีเนื้อความตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

>> ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0189/2563 การสนับสนุนงบประมาณผู้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

>> ขั้นตอน/กระบวนการการขอรับการสนับสนุนฯ ออนไลน์

 
==================================================================