Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

th  en

ปัญหาจากการแก้ไข #ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

จะเห็นได้ว่า ชายหาดของประเทศไทย ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ทว่าการเเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขื่อนกั้นก่อปัญหาหนักขึ้น ซึ่งอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรทางทะเล อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ให้คำแนะนำการเเก้ไขปัญหาโดยเอาธรรมชาติเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ด้วยวิธีการปักไม้ ซึ่งจาตัวอย่างจะเห็นว่าหาดทรายได้กลับมาเหมือนเดิม

 

.........................................................................

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์