Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

th  en

Download แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ Download
 folder2  วท.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยฯ วท.1  
 folder2 วท.3 แบบฟอร์มการปรับปรุง-ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย/ รายงานความก้าวหน้า วท.3
 folder2 วท.4 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย วท.4
 folder2 วท.6 แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัยฯ วท.6
 folder2 วท.7 รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยฯ วท.7
 folder2 วท.8 แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ ขอขยายเวลาโครงการวิจัย วท.8
 folder2 วท.9 แบบคำร้องขอยุติโครงการวิจัย วท.9 

 

Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนเครือข่ายวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะฯ ประเภทหน่วยวิจัย 

 folder2 แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย                                                        Download
 folder2 แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการ รอบ 6 เดือน Download
folder2 แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการ รอบ 12 เดือน Download
folder2 แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ Download
folder2 แบบรายงานผลผลิตของเครือข่ายวิจัย ติดต่อหน่วยวิจัยโดยตรง
folder2 แบบรายงานค่าใช้จ่ายของเครือข่ายวิจัย ติดต่อหน่วยวิจัยโดยตรง
     
     

 

Download แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนครุภัณฑ์ 

     
folder2 แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนครุภัณฑ์                                                            Download
     

Download แบบฟอร์มทุนสนับสนุนการจ้างผู้ช่วยนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     
folder2 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจ้างผู้ช่วยนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  Download
folder2 แบบฟอร์มโครงร่างบทความต้นฉบับ (manuscript outline) Download

 

 

Download แบบฟอร์มอื่นๆ

     
folder2 แบบฟอร์มขอรับพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์ ประเภทโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Download
folder2 แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ Download
folder2 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์        Download
folder2 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดในระบบ NRMS Download 
folder2 แบบฟอร์มการขอเปิดใช้ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemInvent 2015ChemInvent 2015 Download
     
  แนวปฏิบัติการจ้างผู้ช่วยนักวิจัยจากเงินโครงการวิจัย (ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)  
folder2 แบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยทุน Fundamental Fund (FF) Download
folder2 แบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย (ทุนอื่นๆ) Download