Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8079 res.scipsu@psu.ac.th Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

th  en

Download แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

 folder2  วท.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยฯ                                                 
 folder2 วท.3 แบบฟอร์มการปรับปรุง-ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย/ รายงานความก้าวหน้า
 folder2 วท.4 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
 folder2 วท.6 แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัยฯ
 folder2 วท.7 รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยฯ
 folder2 วท.8 แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ ขอขยายเวลาโครงการวิจัย
 folder2 วท.9 แบบคำร้องขอยุติโครงการวิจัย

 

Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนเครือข่ายวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะฯ ประเภทหน่วยวิจัย 

 folder2 แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ระยะที่ 1                                                  
folder2 แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ระยะที่ 2
 folder2 แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการ รอบ 6 เดือน
folder2 แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการ รอบ 12 เดือน
folder2 แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
folder2 แบบรายงานผลผลิตของเครือข่ายวิจัย (ติดต่อหน่วยวิจัยโดยตรง)
folder2 แบบรายงานค่าใช้จ่ายของเครือข่ายวิจัย (ติดต่อหน่วยวิจัยโดยตรง)

 

Download แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนครุภัณฑ์ 

folder2 แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนครุภัณฑ์                                                           
   

Download แบบฟอร์มทุนสนับสนุนการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

folder2 แบบฟอร์มใบสมัคร สำหรับนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย)
folder2 แบบฟอร์มใบสมัคร สำหรับนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
folder2 แบบฟอร์ม Manuscript สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษา
folder2 สมัครทุนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (ทั้งอาจารย์และนักศึกษา) *For Advisor & Research Fellow          

 

Download แบบฟอร์มทุนสมทบเพิ่มเติมพิเศษ (Research Top-up Grant)

folder2  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ                                 
folder2  แผนการใช้งบประมาณ
folder2  สมัครทุนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

 

Download แบบฟอร์มอื่นๆ

folder2 แบบฟอร์มขอรับพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์ ประเภทโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                           
folder2 แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
folder2 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
folder2 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดในระบบ NRMS
folder2 แบบฟอร์มการขอเปิดใช้ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemInvent 2015
แนวปฏิบัติการจ้างผู้ช่วยนักวิจัยจากเงินโครงการวิจัย (ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)
folder2 แบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยทุน Fundamental Fund (FF)
folder2 แบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย (ทุนอื่นๆ)