Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

th  en

ทุนวิจัย

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา

 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ 0108/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

--> 0102/2563 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563 

============================================================= 

ทุนจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 
ประกาศทุน
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2564
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทพัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2564
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทสนับสนุนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
   >> ประกาศ 0072/2563 (เอกสารแนบท้าย) ประกาศทุนสนับสนุนครุภัณฑ์
* ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 
 

ทุนจากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ประกาศ กำหนดกรอบเวลาการยื่นขอรับทุน 

(ตามหนังสือ มอ.014.3/ว335  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)

 

>> ประเภททุนวิจัย

1. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททุนพัฒนานักวิจัย

2. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททุนวิจัยองค์ความรู้

3. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททุนความร่วมมือกับต่างประเทศ

4. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททุนวิจัยสถาบัน

 

>> ประเภทสนับสนุนนักวิจัย

1. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ

2. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. ทุนปราชญาจารย์