Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

infoFunding 16 7 64

 

 

ประเภททุน  ประกาศทุน  จำนวนทุนที่จัดสรร  หมดเขตรับสมัคร 
รอบที่ 2      
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) อ่านประกาศ 4 8 เม.ย. 2565
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทพัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) อ่านประกาศ 4 8 เม.ย. 2565
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) อ่านประกาศ   8 เม.ย. 2565
 
รอบที่ 1
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2565 อ่านประกาศ  5 30-9-2564 
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทพัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2565   อ่านประกาศ  10 30-9-2564
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565  อ่านประกาศ 30-9-2564
       
ทุนเปิดรับตลอดทั้งปี      
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2565  // ทุนใหม่  อ่านประกาศ   เปิดตลอดปี
       
* ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทสนับสนุนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 อ่านประกาศ เปิดตลอดปี 
   >> แบบฟอร์มการขอรับทุนครุภัณฑ์      
   >> ประกาศ 0072/2563 (เอกสารแนบท้าย) ประกาศทุนสนับสนุนครุภัณฑ์      
   >> ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนครุภัณฑ์      
       
* ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย/ หน่วยวิจัย (RU) อ่านประกาศ อ่านประกาศ เปิดตลอดปี 
   >> เอกสารแนบท้ายประกาศ - KPI เครือข่ายวิจัย ระยะที่ 1      
   >> เอกสารแนบท้ายประกาศ - KPI เครือข่ายวิจัย ระยะที่ 2      
       

* ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 

   ประเภททุน Refresh your Research ประจำปีงบประมาณ 2565

 อ่านประกาศ 20 เปิดตลอดปี
       
เปิดตามรอบที่กำหนด      

* ทุนสนับสนุนการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านประกาศ 10 ตามรอบที่กำหนด 
    >> แบบฟอร์มใบสมัคร สำหรับนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย)      
    >> แบบฟอร์มใบสมัคร สำหรับนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)      
    >> แบบฟอร์ม Manuscript สำหรับนักศึกษา      
    >> สมัครทุนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (ทั้งอาจารย์และนักศึกษา) *For Advisor & Research Fellow      
       
* ทุนสมทบเพิ่มเติมพิเศษ (Research Top-up Grant) ประจำปีงบประมาณ 2565   อ่านประกาศ 10  ตามรอบที่กำหนด 
   >> แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ      
   >> แผนการใช้งบประมาณ      
   >> สมัครทุนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์      
       
* ทุนฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง ณ ต่างประเทศ จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์   อ่านประกาศ    
       

==================================================

 

 ประกาศสนับสนุน

1. ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณผู้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

2. ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เงินรางวัลสนับสนุนผู้มีจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิม ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสนับสนุนเงินรางวัล ประเภทค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (page charge)

4. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 107/2565 เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

==================================================

  ระเบียบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564