Faculty of Science, Prince of Songkla University 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110 +66 074 28 8075 researchunit.scipsu@gmail.com Mon-Fri : 08.30am.-04.30pm.

หน้ารวมระบบ Google form สำหรับงานสนับสนุนการวิจัย

สำหรับนักวิจัย 

  รายการดำเนินการ
  ระบบการขอรับการสนับสนุนผู้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
  การขอเปิด - ปิด บัญชี โครงการวิจัย

 

สำหรับนักศึกษา

  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


 

สำหรับเจ้าหน้าที่งานสนับสนุนการวิจัย 

  งานดำเนินการ
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และระดับ Q1
  การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  การเบิกจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (Page charge)
  การเบิกจ่ายเงินค่าผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย
แบบฟอร์มนำเสนอการดำเนินงานเอกสารภายใต้สถานการณ์การระบาด Covid-19
   
  งานเก็บบันทึกข้อมูล
  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการงานวิจัยให้แก่กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้ได้รับรางวัลด้านวิจัย ภายในคณะวิทยาศาสตร์
  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการนอกเหนือจากผลงานวิจัย
  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก